علوم المهندس

Les sciences de l’ingénieur est une matière scientifique réservée essentiellement aux élèves de la 2ème année Bac sciences mathématiques B, sciences et technologies mécaniques et sciences et technologies électriques.

Le programme des Sciences de l’Ingénieur pour la deuxième année du baccalauréat sciences mathématiques B et sciences et technologies a pour but principal de:

  • Introduire aux élèves les éléments composants des champs technologiques;
  • Améliorer les compétences de raisonnement et d’auto-apprentissage chez les élèves;
  • Entraîner les bacheliers aux méthodes d’organisation du travail et de la recherche méthodique.

الإطار المرجعي علوم المهندس السنة الثانية باكالوريا مسلك العلوم الرياضية ب

دروس وتمارين مادة علوم المهندس السنة الثانية باكالوريا مسلك العلوم الرياضية ب

Module 1: Analyse fonctionnelle

Dessin technique

Module 2 : Chaîne d'énergie

Module 3 : Chaîne d'information

تمارين مادة علوم المهندس السنة الثانية باكالوريا مسلك العلوم الرياضية ب

فروض علوم المهندس للسنة الثانية باكالوريا علوم رياضية (ب)

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا شعبة العلوم الرياضية مادة علوم المهندس الدورة العادية والإستدراكية مع تصحيحها

2017


Télécharger “الامتحان-الوطني-علوم-المهندس-للثانية-باكالوريا-علوم-رياضية-ب-الدورة-العادية-2017.pdf” الامتحان-الوطني-علوم-المهندس-للثانية-باكالوريا-علوم-رياضية-ب-الدورة-العادية-2017.pdf – Téléchargé 31 fois – 3 MB


Télécharger “تصحيح-الامتحان-الوطني-علوم-المهندس-للثانية-باكالوريا-علوم-رياضية-ب-الدورة-العادية-2017-1.pdf” تصحيح-الامتحان-الوطني-علوم-المهندس-للثانية-باكالوريا-علوم-رياضية-ب-الدورة-العادية-2017-1.pdf – Téléchargé 25 fois – 2 MB


Télécharger “الامتحان-الوطني-علوم-المهندس-للثانية-باكالوريا-علوم-رياضية-ب-الدورة-الاستدراكية-2017.pdf” الامتحان-الوطني-علوم-المهندس-للثانية-باكالوريا-علوم-رياضية-ب-الدورة-الاستدراكية-2017.pdf – Téléchargé 22 fois – 2 MB


Télécharger “تصحيح-الامتحان-الوطني-علوم-المهندس-للثانية-باكالوريا-علوم-رياضية-ب-الدورة-الاستدراكية-2017-1.pdf” تصحيح-الامتحان-الوطني-علوم-المهندس-للثانية-باكالوريا-علوم-رياضية-ب-الدورة-الاستدراكية-2017-1.pdf – Téléchargé 22 fois – 2 MB

2016

2015


Télécharger “الامتحان-الوطني-علوم-المهندس-للثانية-باكالوريا-علوم-رياضية-ب-الدورة-العادية-2015.pdf” الامتحان-الوطني-علوم-المهندس-للثانية-باكالوريا-علوم-رياضية-ب-الدورة-العادية-2015.pdf – Téléchargé 20 fois – 805 KB


Télécharger “تصحيح-الامتحان-الوطني-علوم-المهندس-للثانية-باكالوريا-علوم-رياضية-ب-الدورة-العادية-2015.pdf” تصحيح-الامتحان-الوطني-علوم-المهندس-للثانية-باكالوريا-علوم-رياضية-ب-الدورة-العادية-2015.pdf – Téléchargé 10 fois – 985 KB


Télécharger “الامتحان-الوطني-علوم-المهندس-للثانية-باكالوريا-علوم-رياضية-ب-الدورة-الاستدراكية-2015.pdf” الامتحان-الوطني-علوم-المهندس-للثانية-باكالوريا-علوم-رياضية-ب-الدورة-الاستدراكية-2015.pdf – Téléchargé 11 fois – 1 MB


Télécharger “تصحيح-الامتحان-الوطني-علوم-المهندس-للثانية-باكالوريا-علوم-رياضية-ب-الدورة-الاستدراكية-2015.pdf” تصحيح-الامتحان-الوطني-علوم-المهندس-للثانية-باكالوريا-علوم-رياضية-ب-الدورة-الاستدراكية-2015.pdf – Téléchargé 10 fois – 625 KB

2014

2013

2011

2010


Télécharger “الامتحان-الوطني-علوم-المهندس-للثانية-باكالوريا-علوم-رياضية-ب-الدورة-العادية-2010.pdf” الامتحان-الوطني-علوم-المهندس-للثانية-باكالوريا-علوم-رياضية-ب-الدورة-العادية-2010.pdf – Téléchargé 11 fois – 817 KB


Télécharger “تصحيح-الامتحان-الوطني-علوم-المهندس-للثانية-باكالوريا-علوم-رياضية-ب-الدورة-العادية-2010.pdf” تصحيح-الامتحان-الوطني-علوم-المهندس-للثانية-باكالوريا-علوم-رياضية-ب-الدورة-العادية-2010.pdf – Téléchargé 9 fois – 528 KB


Télécharger “الامتحان-الوطني-علوم-المهندس-للثانية-باكالوريا-علوم-رياضية-ب-الدورة-الاستدراكية-2010.pdf” الامتحان-الوطني-علوم-المهندس-للثانية-باكالوريا-علوم-رياضية-ب-الدورة-الاستدراكية-2010.pdf – Téléchargé 10 fois – 1 MB


Télécharger “تصحيح-الامتحان-الوطني-علوم-المهندس-للثانية-باكالوريا-علوم-رياضية-ب-الدورة-الاستدراكية-2010.pdf” تصحيح-الامتحان-الوطني-علوم-المهندس-للثانية-باكالوريا-علوم-رياضية-ب-الدورة-الاستدراكية-2010.pdf – Téléchargé 11 fois – 553 KB